Best Dental

AFACEREA PASTEUR, PREJUDICIU DE PESTE 500 DE MILIOANE DE EURO

Mălina Andrei, 28 aprilie 2015, Ora 08:52

  • print
  • |
afacerea-pasteur-tun-de-peste-500-de-milioane-de-euro-46395-1.jpg

ATAC continuă rechizitoriul la adresa celor care au acaparat, în mod fraudulos, avuția Institutului Pasteur, prin care statul român a fost deposedat de aproximativ 500 de milioane de euro.

Conform documentelor și juriștilor consultați de ATAC, neregulile sunt flagrante și pot fi constatate imediat. ATAC cere DNA deblocarea de urgență a Dosarului Pasteur și trimiterea făptuitorilor în instanță!

În acest dosar se regăsesc mai toate infracțiunile din codul penal. Crima organizată și spălarea de bani primează. Prejudiciu, sute de milioane euro. Ne-am manifestat nedumerirea pentru faptul că dacă în alte cazuri făptaşii fie au primit pedepse grele fie sunt sub lupa organelor de anchetă, în cazul nostru, autorii " ingineriei financiare Pasteur " sunt nu numai bine mersi în libertate, fără să-i deranjeze cineva, dar, unii, probabil pentru " meritele lor deosebite " ocupă în continuare funcţii de conducere în instituţiile statului sau desfăşoară afaceri profitabile, deşi într-un caz mult mai subţire - privatizarea ICA - făptaşii au primit ani grei de închisoare.

În pofida faptului că am prezentat intens cazul S N Institutul Pasteur SA în paginile ziarului nostru, mai mult, am sesizat numeroase instituţii ale statului cu privire la gravele încălcări ale legii soldate cu un grav prejudiciu adus Statului Român, singura reacţie de până acum a autorităţilor competente a fost... tăcere.

SOLICITĂRI MULTIPLE PENTRU ACELEAŞI SUPRAFEŢE DE TEREN

În adresa Primăriei Sector 6 - Subcomisia locală de fond funciar, înregistrată la Prefectura Municipiului Bucureşti, din 07.2006, SN Institutul Pasteur SA solicită reconstituirea dreptului de proprietate pentru o suprafaţă de 547438,51 ha, din care :
-sector 6 = 190116,47 mp
-sector 5 = 357322,04 mp.

OBSERVAŢII

1. Documentele datate înainte de 1945 se referă la terenuri situate în Giuleşti - Sârbi;
2. Potrivit Contractului de concesiune nr. 66/2000, în Giuleşti - Sârbi nu exista teren cu destinaţie agricolă, care putea constitui obiectul reconstituirii dreptului de proprietate;
3.Documentele de după 1945 se referă la terenul agricol situat la Biobaza Boja, ce a constituit obiectul solicitării reconstituirii dreptului de proprietate de către SN Institutul Pasteur SA în baza următoarelor:
- Protocol de predare - preluare a terenurilor cu destinaţie agricolă nr.101012/07.10.2003, pentru o suprafaţă de teren agricol de 179,91ha;
- Titlu de proprietate nr. 68401/05.02.2004, pentru o suprafaţă de 107,91 ha.

SITUAŢIA CONTRACTULUI DE CONCESIUNE NR. 66/2000

În baza presupuselor documente justificative, reprezentanţii SN Institutului Naţional Pasteur SA (acţiunile respectivei societăţi au fost cumpărate de către A&S Internaţional 2000 SRL), au solicitat la după mai mulţi ani, reducerea suprafeţei de teren aferente Contractului de concesiune 66/2000.

Iniţial, aproximativ prin anul 2008, s-a solicitat reducerea suprafeţei contractului în temeiul Titlului de proprietate nr. 68401/05.02.2004 (pentru o suprafaţă de 107,91 ha).

Datorită unor cauze multiple, nu s-a reuşit încheierea unui act adiţional la contract.

În anul 2011, la aproape 10 ani de la obţinerii documentului respectiv, SN Institutului Naţional Pasteur SA a solicitat încheierea unui act adiţional vizând reducerea suprafeţei în conformitate cu Protocolul de predare - preluare a terenurilor cu destinaţie agricolă nr.101012 din 07.10.2003 (pentru o suprafaţă de teren agricol de 179,91ha).

În ciuda eforturilor "dezinteresate" depuse de către unii angajaţi ai Agenţiei Domeniilor Statului, nu s-a reuşit scăderea suprafeţei respective prin încheierea unui act adiţional.

Este de remarcat faptul că SN Institutului Naţional Pasteur SA (acţiunile respectivei societăţi au fost cumpărate de către A&S Internaţional 2000 SRL), a acceptat să plătească timp de peste 10 ani de zile o redevenţă considerată de către societatea respectivă necuvenită.

Amintim faptul că, în derularea unui alt contract încheiat cu Agenţia Domeniilor Statului - Contractul de arendă nr. 275/2002 (deşi numeroase verificări efectuate de către Ministerul Agriculturii au stabilit că suma calculată de angajaţii ADS - ului era corectă), A&S Internaţional 2000 SRL a formulat acţiune în instanţă în vederea anulării obligaţiei de plată, litigiul fiind finalizat în anul 2008.

OBS: În baza Procesului verbal de predare a terenurilor din domeniul privat al statului nr. 27431/06.07.2001, suprafaţa Contractului de concesiune nr. 66/2000 a fost redusă după numai patru luni, prin încheierea Actului adiţional nr. 1/211.2001.

Complicitatea unor angajaţi ai ADS - ului este evidentă în cauză : deşi terenul situat la Biobaza Boja (Prelungirea Ghencea) nu este lucrat (o mare parte din suprafaţă este ocupată de diferite construcţii), este confirmată realizarea obligaţiilor contractuale, inclusiv realizarea de investiţii vizând creşterea producţiei agricole.

Alte nereguli

1. Măsuri privind urmărirea contractelor de privatizare sunt stipulate în Hotărârea nr. 489/18.04.2003 privind normele metodologice de aplicare a OUG nr. 25/2002.

2. Vânzarea acţiunii de control a fost hotărâtă în baza Legii nr. 185/2005: "la data intrării în vigoare a prezentei legi acţiunile nominative de control deţinute de stat se transformă de drept în acţiuni ordinare şi sunt supuse vânzării la cererea acţionarilor".
OBS : Prin această lege, statul pierde dreptul de a controla modul de ducere la îndeplinire a prevederilor contractuale de către acţionar. Care este raţiunea acestei legi?

Vânzarea acţiunii de control a constituit obiectul Contractului de vânzare - cumpărare acţiuni nr. 3/2006.

OBS: Conform adresei Direcţiei Privatizare Concesionare Activităţi şi Servicii nr.13385/02.10.2006 se menţionează următoarele: "În contractul de vânzare - cumpărare ce se va încheia, se va stipula menţinerea prevederilor punctului 8.8 din contractul de vânzare - cumpărare nr. 60/30.10.2000. Nerespectarea acestor prevederi contractuale vor (!) atrage sancţiuni, conform legislaţiei în vigoare".

La punctual 8.8 din contract sunt stipulate următoarele:
- să ofere cu prioritate MADR rezultatele cercetărilor efectuate;
- să presteze gratuit, la cererea MADR, activităţi de diagnostic de necesitate, în cazul suspicionării bolilor din lista A;
- să menţină activitatea de cercetare şi diagnostic veterinar în obiectul de activitate şi să nu schimbe denumirea;

3. În adresa Direcţiei Privatizare Concesionare Activităţi şi Servicii nr. 44185/9.11.2007, sunt menţionate următoarele:

a) Pentru vânzarea acţiunilor prin negociere directă ca urmare a exercitării dreptului de preferinţă, către acţionarii societăţii, procedura prevede ca societatea să nu aibă datorii către ADS. Direcţia de specialitate a verificat aceste aspect la direcţia de specialitate".

Deşi factorii implicaţi cunoşteau prevederile legale, nu le-au aplicat.

b) ,, Luând în consideraţie cele mai sus-menţionate, în situaţia în care se va dovedi că SC A&S Internaţional 2000 SRL datorează societăţii sau ADS sume certe, care au fost recunoscute de către acesta şi care nu au fost contestate, contractele încheiate sunt nule de drept". 
OBS 1. Adresa Direcţiei Privatizare Concesionare Activităţi şi Servicii nr. 44185/9.11.2007 este semnată doar de directorul respectivei direcţii, deşi normelele prevedeau ca documentul să fie semnat şi de angajatul care a întocmit documentul.

OBS 2: Procedura de vânzare - cumpărare de acţiuni prin metoda negocierii directe cu preselecţie prevede următoarele:

5.1.2: ,,declaraţii pe propria răspundere că nu are contracte reziliate din culpă sa sau plăţi restante datorate în baza altor contracte de vânzare - cumpărare de acţiuni, sau a altor contracte de concesionare a terenurilor agricole încheiate cu ADS, cu MAAP sau cu alte instituţii publice implicate".

OBS 3: Ioan Marian se transformă în avocatul SC A&S Internaţional 2000 SRL;

OBS: Direcţia Urmărire Contracte a afirmat următoarele în adresa nr. 84678/27.11.2006, semnată Elena Rotaru: "Urmare adresei dumneavoastră nr. 14358/14.11.2006, vă comunicăm că SC Institutul Pasteur SA Bucureşti, în baza contractului de concesiune nr. 66/13.12.2000, la data prezentei nu înregistrează debite".

Facem precizarea că SC A&S Internaţional 2000 SRL participa la licitaţie, deci această societate nu trebuia să aibă datorii. 
Prin adresa Direcţiei Executări Contracte nr. 26253/30.06.2008, semnată în calitate de director de Elena Rotaru, document adresat SC A&S Internaţional 2000 SRL, se arată următoarele: "Revenim la adresa noastră nr. 26253/26.05.2008, aducându - vă la cunoştinţă faptul că SC A&S Internaţional 2000 SRL figurează în evidenţele ADS cu un debit la contractul de arendă nr. 275/31.10.2002, debit care a generat şi litigiul în Dosarul nr. 1358/2008".

Eroare: este vorba de Dosarul 98/2005, aflat pe rolul Curţii de Arbitraj Bucureşti.

4. Privatizarea SC Institutul Naţional Pasteur SA a făcut obiectul Dosarului 206/P/2007 - DNA - Serviciul de Combatere a Infracţiunilor Conexe Infracţiunilor de Corupţie.

5. Condiţile de scoatere de sub monitorizare a Contractului de vânzare - cumpărare de acţiuni nr. 60/30.10.2000 nu au fost îndeplinite.

OBS: contractul trebuie să fie în continuare monitorizat.

6. Adresa Direcţiei Urmărire Contracte nr. 58666/13.09.2010: „Având în vedere cele prezentate, vă comunicăm că cele solicitarea dumneavoastră de scoatere de sub monitorizare a contractului de vânzare - cumpărare de acţiuni nr. 60/30.10.2000, nr. 3/06.11.2006 şi nr. 2/08.01.2007 nu poate fi încă fi probată, întrucât, există pe rolul instanţelor un litigiu cu ADS (dosarul nr. 1949/3/2003) cu termen 14.09.2010".

OBS: Există informaţii potrivit cărora ADS a câştigat un proces împotriva SC A&S Internaţional 2000 SRL. Care este obiectul litigiului?

7. Procedura de vânzare - cumpărare de acţiuni prin metoda negocierii directe cu preselecţie prevede la art. 5.1.8: „În cazul în care preţul/acţiune, din oferta finală, fermă şi definitivă declarată câştigătoare, este inferior preţului pe acţiune din oferta ADS, comisia de negociere întocmeşte nota privind propunerile de finalizare a negocierii, care se înaintează spre aprobare CA al ADS. Nota privind propunerile de privatizare a negocierii va fi semnată de către comisia de negociere, Directorul Direcţiei Privatizare Concesionare Activităţi şi Servicii şi Directorul Direcţiei Juridice".

OBS: Nota pentru informarea şi decizie privind negocierile de vânzare a pachetului de 13,28704% din acţiunile SN Institutul Pasteur SA Bucureşti nu a fost semnată de către Directorul Direcţiei Juridice.

OBS: În Contractul de vânzare - cumpărare acţiuni nr. 3, ADS propune o valoare de 75 - 80 euro/mp; în final se acceptă o valoare de aproximativ 2 euro/mp (!).

8. Direcţia Executări Contracte transmite Direcţiei Juridice adresa nr. 114053/12.03.2009, în care prezintă situaţia din Dosar nr. 1949/3/2003 (!), aflat pe rolul Curţii de Apel Bucureşti, în urma Deciziei Civile nr. 237A din data de 28.10.2008.

OBS 1: Evaluarea a 6 ha de teren şi a 32 de construcţii situate în Bulbucata, jud. Giurgiu conduce la constatarea nulităţii a unui număr de acţiuni în valoare de 1.538.797 RON, reprezentând 63,98 % din capitalul social al SN Institutul Pasteur SA (!).

Facem precizarea că patrimoniul SN Institutul Pasteur SA cuprindea teren de incintă în suprafaţă de peste 889.659,87 mp, aflată în Arad, Braşov, Bucureşti, Bulbucata (jud. Giurgiu), Cluj, Constanţa, Craiova şi Iaşi (suprafaţa sucursalei Iaşi nu figurează în evidenţa respectivă).
Patrimoniul SN Institutul Pasteur SA mai cuprindea şi construcţiile aferente acestor terenuri.

Subevaluarea patrimoniului SN Institutul Pasteur SA prin încheierea celor trei contracte de vânzare - cumpărare acţiuni, este evidentă: evaluarea a 6 ha de teren şi a unei mici părţi din construcţii, aflate în localitatea Bulbucata, jud. Giurgiu echivalează cu 63,98 % din întregul patrimoniu al SN Institutul Pasteur SA, evaluat în cadrul celor trei contracte.

OBS 2: Direcţia Urmărire Contracte face o analiză juridică pe care o transmite Direcţiei Juridice, în care o reîntâlnim în calitate de avocat al SC A&S Internaţional 2000 SRL pe dna. Elena Rotaru.

Există informaţii că deşi necăsătorită, având un copil în întreţinere, Elena Rotaru şi-a finalizat construcţia unei vile, în condiţiile în care concediile le petrece în străinătate.

Este de notorietate faptul că băiatul dnei. Elena Rotaru a fost angajat o perioadă lungă de timp la SC A&S Internaţional 2000 SRL.

OBS 3: În adresa amintită mai sus, sunt menţionate următoarele : "În cazul în care aveţi nevoie de documente sau relaţii suplimentare, vă stăm la dispoziţie".

Ce documente şi de unde le avea, precum şi ce relaţii suplimentare putea oferi suplimentar Direcţia Urmărire Contracte, în condiţiile în care Direcţia Juridică se ocupa de dosarul respectiv din anul 2003?


 

EDITORIAL

Şapte ani de pârnaie dacă strigi: „Jos Guvernul!”

Şapte ani de pârnaie dacă strigi: „Jos Guvernul!”

Şapte ani de pârnaie dacă strigi: „Jos Guvernul!”       Demult, pe vremea lu’ dom’ Iliescu, pe când se potcovea puricele cu 9 ocale la fiecare picior şi sărea până la cer, au existat nişte judecători curajoşi care au dat o sentinţă năucitoare pentru demnitarii acelei vremi. Pe ...

ziare

STIRI RECENTE

FACEBOOK

ARHIVA

NEWSLETTER

Introduceti emailul dvs. mai jos pentru a primi ultimele stiri de pe site-ul Ziarulatac.ro

A.B.A. ACCOUNTING
19:52
BREAKING NEWS:

„Atac la persoană” atacă din nou