Best Dental

Falimentul Institutului Pasteur, atentat la siguranța națională II

Ştefan Diaconu, 12 mai 2014, Ora 00:00

  • print
  • |
falimentul-institutului-pasteur-atentat-la-siguranta-nationala-ii-40131-1.jpg

Întrebări incomode pentru conducerea ADS

1. ADS a luat cunoştinţă de hotărârea judecătorească din dosarul 1560/303/2008 prin care a fost anulat Titlul de Proprietate nr. 68401?

2. Dacă a luat cunoştinţă, ce măsuri a luat?

3. ATAC a publicat, în numărul trecut, extrase din Hotărârea menţionată mai sus. Ce măsuri înţelege să ia ADS faţă de protocolul încheiat în anul 2001, pentru o suprafaţă de aproximativ 50 ha, încheiat în condiţii identice?

4. Pentru terenul respectiv a fost încheiat act adiţional, în baza căruia să fie scăzut din contractul de concesiune?

5. Dacă nu a fost scăzut, cum explicaţi faptul că terenul ce face obiectul protocolului figurează în continuare ca făcând parte din Contractul de concesiune nr. 66 din 2001, iar în realitate el a fost înstrăinat, fiind ridicate diferite construcţii?

6. Dacă contractul de concesiune era în vigoare, terenul fiind înstrăinat, cum explicaţi îndeplinirea obligaţiilor contractuale, fapt pentru care A&S Internaţional SRL a încasat ajutoare de la stat, începând cu data înstrăinării terenului şi până în prezent?

7. Cum pot fi realizate pe acelaşi teren şi construcţii şi investiţii în domeniul agricol?

8. Cum explicaţi că în anul 2010 a fost emisă hotărârea de instanţă care a anulat pe bună dreptate Titlul de proprietate nr. 68401, iar începând cu acelaşi an a fost promovată de unii directori din ADS o campanie virulentă de încheiere a unui act adiţional la contractul de concesiune în vederea scăderii suprafeţei respective în favoarea A&S Internaţional 2000 SRL?

9. Mai sunt acei directori în prezent în funcţii? De ce?

10. În baza Contractului de privatizare A&S Internaţional 2000 SRL trebuia să încheie în anul 2002, în baza Legii 137/2002, Certificate de atestare a dreptului de proprietate pentru suprafaţa de teren de incintă. În schimbul contravalorii terenului ADS, respectiv statul român, devenea acţionar la Institutul Pasteur. Acest lucru nu a fost realizat nici până acum, pentru o mare parte din teren. S-a înscris ADS la masa credală cu suma aferentă?

11. Ce măsuri înţelege să ia ADS pentru a recupera prejudiciul de la punctul de mai sus?

Continuăm, în acest număr, prezentarea modului în care justiția a anulat o afacere ilegală între Agenția Domeniilor Statului și A&S International2000 SRL, una dintre firmele lui Sorin Stănescu, prin intermediul căreia a fost distrus Institutul Pasteur.

Așa zisele argumente prezentate în instanță de reprezentanții acestei firme par ilare, dar să nu uităm că astfel, cu complicitatea unor funcționari ai ADS și ai unor primari de sector ai Capitalei, Stănescu a obținut sute de hectare de teren, situate în București, aproape pe degeaba. Iar vinovați pentru toate acestea, cel puțin deocamdată, nu există.

Angajații lui Sorin Stănescu s-au folosit, până și în fața judecătorilor, de renumele Institutului Pasteur, au mințit că acesta era, de fapt, o instituție de învățământ superior, chiar și după așa-zisa lui privatizare, în încercarea de a stoarce tot ce se putea din fosta perlă a cercetării românești. Să nu uităm că astăzi, Institutul Pasteur nu mai există. A fost băgat în faliment pe repede înainte, iar tot ce deținea a dispărut.
Cităm, mai departe, din textul Hotărârii instanței de judecată. Intertitlurile aparțin redacției.

La termenul de judecată din 22.12.2009, SN Institutul Pasteur SA a formulat completare la întâmpinarea formulată în primul ciclu procesual împotriva cererii de chemare în judecată promovate de către Primarul Comunei Chiajna în dosarul nr. 1560/303/2008 aflat pe rolul Judecătoriei Sectorului 6 Bucureşti, trimis spre rejudecare aceleiaşi instanţe judecătoreşti prin Decizia civilă nr. 1590R/15 octombrie 2009 pronunţată de către Tribunalul Bucureşti - Secţia a III-a civilă, prin care a solicitat să se dispună respingerea cererii de chemare în judecată în principal ca inadmisibilă, iar în subsidiar ca neîntemeiată.

Prin întâmpinare, pârâtul SN Institutul Pasteur SA a arătat că la data de 1 ianuarie 1953, Secţia Boja din Ferma Alimentară de Stat Dudu a fost transferată Institutului Pasteur, prin Hotărârea nr. 427 a Consiliului de Miniştri RPR, împreună cu toate construcţiile şi instalaţiile aflate pe acest teren, fiind necesară desfăşurării activităţii acestui institut. Terenul pentru care s-a emis Titlul de proprietate nr. 68402/5 februarie 2004 a cărui anulare se cere a fi constatată în prezenta cauză era cuprins în această suprafaţă.

Argumente de tot hazul, prin care A&S folosește istoria, pentru a fura prezentul

Institutul de sero-vaccinuri al Facultăţii de Medicină Veterinară s-a înfiinţat prin Legea de Organizare a Şcolii Superioare de Medicină Veterinară din 27 mai 1909.

Aşa cum rezultă din art. 27 al acestei legi, Institutul se afla în administrarea Facultăţii de Medicină Veterinară şi se ocupa cu producerea de vaccinuri, seruri şi produse biologice. La data de 27 decembrie 1921, Ministerul Instrucţiunii decide ca Institutul să se numească Institutul de sero- vaccinuri Pasteur.

Prin efectul Legii nr. 174/7 iunie 1947, Institutul a fost reorganizat ca Institut de Cercetări Ştiinţifice şi a dobândit personalitate juridică.
Printre scopurile enumerate la art. 3 se numără şi faptul că „organizează singur sau în colaborare cu Facultatea de Medicină veterinară sau cu alte instituţiuni interesate cursuri de perfecţionare profesională şi dă posibilitatea medicilor veterinari şi studenţilor Facultăţilor de Medicină Veterinară da a se instrui şi specializa în laboratoarele Institutului".

Prin urmare, deşi iese de sub administrarea Facultăţii de Medicină Veterinară, Institutul îşi păstrează statutul de instituţie de învăţământ superior cu profil agricol.

La data de 14 februarie 1953, Consiliul de Miniştri a decis prin Hotărârea nr. 427 trecerea secţiei Boja de la Ferma Alimentară de Stat Dudu la Institutul Pasteur. În art. 2 al hotărârii se menţionează că odată cu terenul în suprafaţă de 285,5 ha s-au transferat şi toate construcţiile şi instalaţiile aflate pe acest teren, necesare Institutului Pasteur.

Prin Hotărârea de Guvern nr. 665/20 septembrie 1991, Institutul de cercetări veterinare şi biopreparate Pasteur s-a desfiinţat, activul şi pasivul acestuia fiind preluate integral de către Regia autonomă „Institutul naţional de medicină veterinară Pasteur".

În art.3 al hotărârii se menţionează ca obiect de activitate şi „specializarea de personal ştiinţific şi tehnic", ceea ce demonstrează faptul că entitatea nou înfiinţată continuă să fie o instituţie de învăţământ superior cu profil agricol.

La punctul 7 din Anexa nr. 1 la HG nr. 665/1991 apare biobaza Boja ca fiind una dintre unităţile care se înfiinţează în structura Regiei autonome "Institutul naţional de medicină veterinară Pasteur".

Prin urmare, şi după transformarea Institutului Pasteur în regie autonomă, biobaza Boja a continuat să rămână în folosinţa acestuia.
Hotărârea de Guvern nr. 665/1991 a fost abrogată prin Hotărârea de Guvern nr. 638/25 septembrie 1998. Efectul celei din urmă a fost înfiinţarea Societăţii Naţionale „Institutul Pasteur" SA, societate pe acţiuni, prin desfiinţarea Regiei autonome „Institutul naţional de medicină veterinară Pasteur".

Aşa cum se prevede la art. 6 din statutul anexat hotărârii, Institutul Pasteur a continuat să aibă ca obiect de activitate „instituirea şi specializarea personalului tehnic de specialitate", precum şi „organizarea de sesiuni ştiinţifice, simpozioane şi congrese de specialitate".
La punctul 7 din Anexa nr. 2 din HG nr. 638/1998 se precizează că Boja este una dintre biobazele organizate ca unităţi fară personalitate juridică în structura SN Institutul Pasteur SA. În consecinţă, biobazei Boja continuă să fie în folosinţa Institutului Pasteur.

Instanța hotărăște

Pentru aceste considerente, Institutul Pasteur a solicitat respingerea cererii de chemare în judecată formulată de Primarul Comunei Chiajna în principal ca inadmisibilă, iar în subsidiar ca nefondată, având în vedere şi motivele suplimentare prezentate în prezenta completare la întâmpinare.
Prin încheierea de şedinţă din data de 26.01.2010, instanţa a respins ca neîntemeiate excepţia lipsei calităţii procesuale active a reclamantului Primarul Comunei Chiajna, excepţia prescripţiei dreptului material la acţiune al reclamantului şi excepţia inadmisibilităţii cererii cu argumentele expuse la data redactării încheierii.

Din actele şi lucrările dosarului instanţa reţine următoarea situaţie de fapt:
Prin Hotărârea Consiliului de Miniştri nr.427/14.02.1953 s-a dispus trecerea Secţiei Boja, Ferma Alimentară de Stat Dudu-Regiunea Bucureşti de la Ministerul Gospodăriilor Agricole de Stat la Ministerul Agriculturii pentru Institutul Pasteur.

Conform hotărârii menţionate, Secţia Boja a trecut la Institutul Pasteur împreuna cu suprafaţa de 285,5 ha teren, împreuna cu toate construcţiile si instalaţiile aflate pe acest teren, necesare Institutului Pasteur pe baza de inventar.

La data de 13.12.2000, Agenţia Domeniilor Statului și SC Institutul Pasteur SA Bucureşti au încheiat contractul de concesionare nr. 66/13.12.2000, având ca obiect exploatarea terenului agricol în suprafaţă de 400 ha și teren neagricol în suprafaţă de 49,08 ha, situat în perimetrul localităţilor Bucureşti și Bulbucata din domeniul privat al statului aflat în patrimoniul Agenţiilor

Domeniilor Statului. Prin actul adiţional nr. 1 la contractul de concesiune, suprafaţa de teren agricol s-a diminuat la 346,72 ha.
La data de 01.07.2003, pârâta a formulat cererea înregistrată sub nr. 1225/01.07.2003, prin care a solicitat, conform dispoziţiilor Legii nr. 18/1991 coroborate cu prevederile Legii nr. 1/2000, reconstituirea dreptului de proprietate în favoarea pârâtei pentru terenul agricol situat în Șos. Bucureşti - Domneşti ( Prelungirea Ghencea nr. 80) Biobaza Boja.

La data de 18.07.2003, Primăria Comunei Chiajna a emis adresa nr. 38284/18.07.2003 către Prefectura Judeţului Ilfov - Comisia Judeţeană, aprobarea titlului de proprietate pentru suprafaţa de 107,91 ha, conform prevederilor Legii nr. 1/2000, în cuprinsul adresei menţionându-se cererea formulată de pârâtă și înregistrată sub nr. 713/17.08.2001.

Prin Hotărârea nr.594/18.07.2003 a Comisiei Judeţene Ilfov pentru stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor, s-a aprobat înscrierea în Anexa nr. 41, poziţia 1, titular SC N Institutul Pasteur SA Bucureşti cu suprafaţa de 107,91 ha.

Comisia Judeţeană Ilfov a aprobat revocarea Hotărârii nr.594/18.07.2003, prin Hotărârea nr. 842/11.12.2003. Prin aceeaşi hotărâre s-a aprobat înscrierea în anexa 41 poziţia 1, titular SN Pasteur SA Bucureşti, cu suprafaţa totală de 112,91 ha, din care 91,91 ha arabil, 12 ha păşune și 9 ha alte terenuri neagricole.

La data de 12.01.2004, Primăria Chiajna a emis către Comisia Judeţeană Ilfov adresa 159/12.01.2004, prin care solicita revocarea Hotărârii nr. 842/11.12.2003 și revenirea la Hotărârea nr. 594/18.07.2003, respectiv la suprafaţa de 107,91 ha.

Prin adresa nr. 205/13.01.2004, înregistrată sub nr. 744/15.01.2004 la Oficiul Judeţean de Cadastru Geodezie și Cartografie Ilfov, Primăria Comunei Chiajna a solicitat emiterea titlului de proprietate pentru pârâtă.

Prin Hotărârea nr. 1/14.01.2004, Comisia Judeţeană Ilfov pentru Stabilirea Dreptului de Proprietate asupra Terenurilor a aprobat modificarea în anexa nr. 41 poziţia 1, titular Societatea Naţională Institutul Pasteur Bucureşti, prin diminuarea suprafeţei validate de la 112,91 ha la 107,91 ha, din care 95,91 ha arabil și 12 ha păşune, dispunându-se în acelaşi timp transmiterea hotărârii Comisiei Comunale Chiajna pentru Stabilirea Dreptului de Proprietate asupra Terenurilor și Oficiului Judeţean de Cadastru Geodezie și Cartografie Ilfov.

La baza adoptării acestei hotărâri au stat propunerea Comisiei Comunale Chiajna, transmisă cu numărul 159/12.01.2004 și înregistrată cu nr.332/12.01.2004 și referatul nr. 1/14.01.2004 al colectivului de lucru de pe lângă Comisia Judeţeană Ilfov pentru Stabilirea Dreptului de Proprietate asupra Terenurilor.

La data de 14.01.2004, a fost pusă în posesie pârâta SC Institutul Pasteur Bucureşti cu suprafaţa de 107 ha 9100 mp situate pe raza teritorială a municipiului Bucureşti - Sector 5 si Sector 6.

Comisia Judeţeană pentru Stabilirea Dreptului de Proprietate asupra terenurilor Judeţul Ilfov a emis în favoarea pârâtei Societatea Naţională Institutul Pasteur SA la data de 05.02.2004, titlul de proprietate nr. 68401 pentru suprafaţa de 107 ha 9100 mp situate pe raza teritorială a municipiului Bucureşti - Sector 5 și sector 6.

Toate terenurile menţionate în titlu au fost încadrate în categoria de folosinţă teren arabil.

Societatea comercială SC Institutul Pasteur SA nu se poate prevala însă de dispoziţiile cu caracter reparatoriu ale legilor fondului funciar, neîncadrându-se în niciuna dintre categoriile de persoane îndreptăţite la reconstituirea dreptului de proprietate privată.

Conform art. 8 alin. 2 din Legea nr. 18/1991, republicată, „de prevederile legii beneficiază membrii cooperatori care au adus pământ în cooperativa agricolă de producţie sau cărora li s-a preluat în orice mod teren de către aceasta, precum şi, în condiţiile legii civile, moştenitorii acestora, membrii cooperatori care nu au adus pământ în cooperativă şi alte persoane anume stabilite", cu menţiunea că ultimele categorii enumerate de acest text de lege nu pot beneficia, logic, de reconstituirea, ci doar de constituirea dreptului de proprietate.

De asemenea, potrivit art. 11 alin. 21 al aceluiaşi act normativ, astfel cum a fost modificat prin Legea nr. 247/2005, terenurile preluate abuziv de cooperativele agricole de producţie de la persoanele fizice, fără înscriere în cooperativele agricole de producţie sau de către stat, fară niciun titlu, revin de drept proprietarilor care au solicitat reconstituirea dreptului de proprietate.

De asemenea, conform art.39 din Legea nr.l8/1991, republicată, persoanele fizice ale căror terenuri agricole au fost trecute în proprietatea statului prin efectul Decretului nr.83/1949, precum şi al oricăror alte acte normative de expropriere sau moştenitorii acestora pot cere reconstituirea dreptului de proprietate pentru suprafaţa de teren trecută în proprietatea statului.

În urma unei simple interpretări de ordin teleologic a normelor juridice anterior citate se poate concluziona că legiuitorul a avut în vedere retrocedarea fondului funciar către persoanele care le-au pierdut în urma aplicării unor reglementări şi practici specifice dreptului socialist şi regimului totalitarist ce s-a manifestat în domeniul proprietăţii funciare începând cu anul 1945 şi până în anul 1989.

Apărarea pârâtei cum că Institutul Pasteur este o instituţie de învăţământ superior, nu poate fi reţinută vis a vis de modul de constituire al acestei societăţi.

Pârâta Institutul Pasteur invocă în apărare dispoziţiile art. 9 alin. 3 al Legii nr. 1/2000 (în forma avută de această prevedere legală la data emiterii titlului de proprietate al pârâtei, respectiv 5 februarie 2004) potrivit cărora: "Terenurile agricole proprietate de stat, care pe baza actelor doveditoare au constituit patrimoniul Academiei Române, universităţilor şi instituţiilor de învăţământ superior cu profil agricol, trec în proprietatea acestora", însă nu s-a depus nici un act cu care să se facă dovada că titularul TDP a cărui nulitate se solicită, respectiv SC Institutul Pasteur SA era la momentul reconstituirii terenului instituţie de învăţământ superior.

A mai susţinut aceeaşi pârâtă că atâta timp cât această prevedere legală este cuprinsă în Legea nr. 1/2000 şi legiuitorul nu a prevăzut o anumită procedură de obţinere a titlului de proprietate asupra terenurilor agricole de către instituţiile de învăţământ cu profil agricol, înseamnă că această procedură este cea de reconstituire a dreptului de proprietate în favoarea celorlalţi beneficiari ai legislaţiei fondului funciar.

Amintim pârâtei că dacă, în opinia sa, legiuitorul nu a prevăzut o anumită procedură de obţinere a titlului de proprietate asupra terenurilor agricole de către instituţiile de învăţământ cu profil agricol a făcut-o însă pentru societăţile comerciale, care pot obţine certificate de atestare a dreptului de proprietate.

Convenţiile profesionale încheiate între Institutul Pasteur şi unităţi de învăţământ universitar din ţară nu pot transforma această societate comercială pe acţiuni într-o unitate de învăţământ.

Faţă de motivele legale invocate apreciem întemeiată acţiunea formulată de reclamant, urmând a consta nul absolut Titlul de Proprietate nr 68.401 emis de Comisia Judeţeană pentru stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor la data de 05.02.2004.

Potrivit art. 274 C.pr. civ cum pârâtele se află în culpă procesuală urmează a le obliga la câte 5950 lei cu titlu de cheltuieli de judecată, reprezentând c/val onorariu avocat potrivit facturilor de la dosar.

PENTRU ACESTE MOTIVE ÎN NUMELE LEGII HOTĂRĂŞTE:

Admite cererea reclamantului Primarul com. Chiajna cu sediul în Com. Chiajna str. Păcii. nr.75, jud. Ilfov formulată împotriva pârâtei SC Institutul Pasteur SA cu sediul în Bucureşti, Calea Giuleşti nr. 333 sector 6 şi Comisia judeţeană pentru stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor Ilfov.

Constată nul absolut Titlul de Proprietate nr 68.401 emis de Comisia Judeţeană pentru stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor la data de 05.02.2004.

Obligă pârâta Institutul Pasteur SA şi pârâta Comisia judeţeană pentru stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor Ilfov către reclamant la plata sumei de câte 5950 lei cu titlu de cheltuieli de judecată.

Pronunţată în şedinţă publică, azi, 13.04.2010.

 

 

 

EDITORIAL

„Hexi Pharma” nu e un caz ci un fenomen ce caracterizează România

„Hexi Pharma” nu e un caz ci un fenomen ce caracterizează România

Ce se întâmplă azi în România nu sunt accidente și nici întâmplări banale. Este efectul disoluției autorității publice, prin politizarea și, implicit, mediocrizarea profesională a administrației publice. O administrație infestată de sistemul clientelar, servil, controlată politic până la cel mai m ...

ziare

STIRI RECENTE

FACEBOOK

ARHIVA

NEWSLETTER

Introduceti emailul dvs. mai jos pentru a primi ultimele stiri de pe site-ul Ziarulatac.ro

A.B.A. ACCOUNTING
19:13