Primarul Adrian ANGHELESCU, raport la final de mandat

Mirela Ene, 18 aprilie 2024, Ora 17:48

  • print
  • |
primarul-adrian-anghelescu-raport-la-final-de-mandat-48139-1.jpeg

 

 

Încă de la preluarea mandatului, primarul municipiului, Adrian Anghelescu, a atras atenția giurgiuvenilor asupra faptului că muni­cipalitatea se confruntă cu o reală problemă financiară. La vremea respectivă, mulți nu îi dădeau acestuia șansa de a redresa cumva situația găsită în Primărie. Asta în condițiile în care mandatul a fost preluat în plină criză sanitară, generată de pandemia de COVID 19, urmată apoi de criza energetică generată de războiul de la granița de est a României și, nu în ultimul rând, în criza economică ce afectează toată Europa.

Despre cei trei ani de lupte cu ne­ajun­surile, edilul municipiului a ac­ceptat să ne vorbească într-un „raport”, în care se regăsesc toate proiec­tele și rezultatele acestei perioade. Rapor-­ tul va fi derulat în publicația noastră pe mai multe „episoade”, cel dintâi fiind dedi­cat problemelor găsite în Primărie și, desi-­ gur, a modului în care acestea au fost gestionate. 

Gospodărirea orașului este o activitate care formează întregul nostru mediu și care își pune amprenta în toate acțiunile întreprinse zilnic de către administrația publică locală. Sursele pe care le avem la dispoziție, pentru ducerea la îndeplinirea a planurilor de reabi­litare și modernizare sunt limitate, prin urma­re este necesară elaborarea unor planuri chibzuite și în permanență trebuie căutate resurse cu ajutorul cărora să putem asigura ducerea la îndeplinire a tot ceea ce ne pro­punem.

În ultimii trei ani, orașul nostru a trecut prin momente de austeritate, au fost în­tâm­­pinate probleme de ordin juridic și financiar care au pus în pericol toate pro­iectele ce tre­buiau continuate, precum și alte planuri de viitor pe care le-am con­ceput și ni le-am asu­mat în beneficiul comunității noastre.

În ciuda tuturor crizelor financiare pe care le-am întâmpinat pe parcursul celor trei ani, în Giurgiu proiectele au continuat, reușind tot­odată să creăm o perspectivă de viitor prin elaborarea altor proiecte noi care vor fi im­plementate în anii următori.

Într-adevăr, în tot orașul au fost des­chise șantiere de lucru, executându-se lu­crări de reabilitare și modernnizare pe mai multe străzi ce fac obiectul unor pro­iecte finanțate din fonduri europene neram-­ bursabile, pe care administrația actuală și-a asumat să le con­tinue și să le ducă la bun sfârșit.

Suntem conștienți de faptul că toate aceste lucrări reprezintă o mare povară pentru locui­tori, în ceea ce privește dis­confortul creat și că acestea cauzează o mulțime de supărări popu­lației, însă tot ceea ce se întreprinde este în beneficiul întregii comunități. Din acest con­siderent, rugăm giurgiuvenii să ne accepte scuzele și totodată le mulțumim pentru răbda­rea de care dau dovadă, asigurând că rezul­tatele vor compensa cu generozitate toate ne-­ plăcerile.

În ciuda contextului politic instabil, a pre­mi­­selor economico - financiare deloc po­zi­tive, a situației pandemice care a îndoliat suflete și a pus la încercare modul de ope­rare al auto­rităților și comportamentul social, primele 24 de luni de mandat au adus o mare victorie, res­pectiv supravie­țuirea, menținerea pe o li­nie de plutire, urmată de inițierea unor proiecte și anco­rarea altora, pe termen mediu și lung.

Am încercat să reparăm moduri de lu­cru eronate și să impunem modalități de maximă eficiență financiară, în interiorul instituției. Concret, lucrăm la capitali­za­rea societăților aflate în insolvență, prin achiziția de utilaje. Astfel, au intrat în curtea societăților subor­donate Cosniliului Local mai multe utilaje pe care să le putem folosi în activitatea zilnică de pe domeniul public, astfel am eliminat chel­tu­i­­rea inefi­cientă a banului public pe închirieri și sub-­ închirieri. Am  economisit, eliminând chel­tuieli care îngreunau bugetul local, fie că vorbim despre cele legate de deplasări in­terne și externe, sau de protocol. La capito-­ lul eco­nomie și eficien­tizare a consumului energetic, în ultimii doi ani, au fost mon­tate pe străzile din municipiul Giurgiu aproximativ 5000 de aparate de iluminat cu tehnologie LED, iar pentru fina­lizarea lucrărilor prevăzute în proiectul de reabi­litare a iluminatului public, în perioada următoare, va fi implementat sis­temul de telegestiune în punctele de aprin-­ dere. Acest sistem va oferi posibilitatea pro­gra­mării intensității luminoase pe anumite intervale orare, având ca scop final reduce­rea consumului de energie electrică pentru ilu­minatul public.

Principiile care ne-au guvernat în acești trei ani sunt acelea ale unei administrații să­nătoase, bazată pe transparență și co­rec­ti­tudine, traduse în fapte și o atitudine onestă față de cetățeni.

Continuăm prezentarea părții a doua a raportului de activitate pentru cei trei ani de mandat scurși ai Primarului munici­piului, Adrian Anghelescu. Ne vom con­cen- ­tra în acest al doilea episod asupra proiec­telor aflate în implementare la nivelul mu-­ nicipiului, proiecte finanțate din fonduri europene. 

În prezent, în municipiul Giurgiu, se află în implementare mai multe proiecte finanțate din fonduri europene, proiecte de infrastruc­tură importante, pe care mi-am dorit să le continui, pentru ca giurgiuvenii să beneficieze de străzi modernizate și rea­bilitate. Lucrările de modernizare vizează coridoarele de mobili­tate urbană central, vestic și estic, fiind incluse mai multe străzi din municipiul Giurgiu, precum Tine­re­tului, Petre Ghelmez, strada Gării, b-dul CFR, b-dul 1907, b-dul I.C. Brătia­nu, Gloriei Ramadan, Gloriei, Bălănoaiei, Slo­boziei, Pictor Grigorescu, Pictor Andreescu etc.

Din categoria proiectelor la care s-a lucrat în perioada 2020-2023, mare parte dintre aces­tea fiind finalizate, amintim proiectele de eficientizare energetică a unităților de învăță­mânt și a mai multor blocuri de locuințe, ame-­ najare spațiu de agrement pe Canalul Sfântul Gheorghe, Servicii transport pescari și agre­ment pe Canalul Sfântul Gheorghe, proiectul ”Ca­sei Tineretului” care, după finalizarea lu-­ crărilor va fi un Centru Comunitar Inte­grat, în cadrul căruia vor fi furnizate ser-­ vicii de tip SOFT precum: servicii educa­ționale pentru adulți și copii, servicii per-­ sonalizate de ocu­pare, servicii socio-medi­cale pentru adulți și copii, servicii pentru copii/femei în situații de vulnerabilitate, servicii de întărire a comu­nității, punct de acces public la informații, servicii sportive și recreative etc și nu în ulti­mul rând pro­iectul ce vizează Cetatea lui Mircea. 

Am fost interesat, încă de la deschi­de­rea Programului Național de Investiții "Anghel Saligny", de atragerea de fonduri nerambur­sabile,atât de necesare investi­țiilor  pe termen lung, municipiului Giur-­ giu fiindu-i alocată suma de aproximativ 41 de milioane lei care vor fi folosiți pentru reabilitarea mai multor bulevarde, străzi și alei carosabile din Zona I și Zona II ale municipiului, respectiv:

1. Reabilitare rețele de alimentare cu apă și rețele de canalizare strada Steja­rului și străzi adiacente (valoarea totală finanțată de la bugetul de stat fiind 3.398.153,31 lei). Sta­diul procedurii: Docu­mentația este în verifi-­ care la Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Pu­blice și Admi­nistrației în vederea semnării contractului de finanțare;

2 Reabilitare bulevarde, străzi, alei caro­sabile Zona I în municipiul Giurgiu (valoa­rea finanțată de la bugetul de stat fiind de 8.168.164,95 lei). Străzi propuse pentru reabi­litare: Dunării, Păcii, dr. ing. Marin Drăcea, Zăvoiului, fdt. Zăvoiului, Crân­gu­lui, intr. Crân­gului Tudor Vianu, Filo-­ menei, Călugăreni, fdt. Mixandrelor. Sta­diul procedurii: au fost elabo­rate studiul geotehnic și expertiza teh­nică, au fost încheiate contracte SF/DALI, ulterior ur­mând să fie semnat contractul de finan-­­ țare;

3. Reabilitare bulevarde, străzi, alei caro­sabile Zona II în municipiul Giurgiu (valoarea totală alocată de la bugetul de stat fiind de 24.759.207,25 lei). Străzi propuse pentru reabilitare: Uzinei, Cartier Decebal-Daciei, 23 August, bd-ul Mihai Viteazu, Tineretului, Me­reni, Daitei, uli­cioara Mereni, Crizantemei, ulicioara To­po­rași, fundătura Mereni, Daliei, Topo­rași, intrarea Mugurilor, Narciselor, Mig-­­ dalului, Viitorului, Mugurilor, Lăcrămioa­re- lor, Trandafirilor, Rozelor, fundătura Poieni­ței, ulița Castanului, Pietrelor, ulița Fagului, Stupilor, fundătura Rozelor, Live­zilor. Stadiul procedurii: au fost elaborate studiul geotehnic și expertiza tehnică, au fost încheiate contrac­te SF/DALI, ulterior urmând să fie semnat contractul de finan­țare.

4. Extindere rețele de apă și canalizare pe străzi din municipiul Giurgiu (valoarea soli­citată de la bugetul de stat fiind de 4.700.568,49 lei). Străzile incluse sunt: Voestalpine, Iaso­miei, Podgoriei, Crizan­temei și Drumul Serei. Stadiul procedurii: A fost depusă cererea de finanțare pe plat­forma Programului Național Anghel Sa-­ ligny.

Prin Planul Național de Redresare și Rezi­liență am găsit noi oportunități de atragere de fonduri, atât de necesare dez­voltării și moder­nizării comunității giurgiu-­ vene. În prezent, au fost depuse obținute finanțările, pe mai mul­te componente ale programului mai sus menționat, pentru proiectele: Modernizarea și dezvoltarea sistemului de transport public în Giurgiu și zona sa metropolitană cu impact asupra reducerii poluării și creșterii sigu­ran­ței rutiere, prin achiziția de autobuze și mi­cro­buze electrice – bugetul total solicitat este de 12.482.000 Euro fără TVA, iar proiectul pre­su­pune achiziționarea a 16 microbuze nepoluante și 17 autobuze elec­trice, care vor cir­cula pe 9 rute ale zonei metropolitane din Giurgiu; Înființarea a două centre de colectare a deșeurilor prin aport voluntar (CAV) în Mu­nicipiul Giur­giu – proiectul presupune înfiin-­ țarea a două centre de colectare prin aport volun­tar, ce vor asigura colectarea separată a deșeurilor menajere, care nu pot fi colec­tate în sistem „door-to-door”, respectiv deșeuri reci­clabile și biodeșeuri care nu pot fi colectate în pubelele individuale, precum și fluxurile spe­ciale de deșeuri – deșeuri voluminoase, deșe-­ uri textile, deșeuri din lemn, mobilier, deșeuri din anvelope, de­-ș­euri de echipamente electrice și electro-­ nice, baterii uzate, deșeuri pericu­loase, deșeuri de gradină, deșeuri din cons-­ truc­ții și demolări, iar bugetul total solicitat este în valoare de 1.557.440 Euro (fără TVA); Construirea de insule ecologice digi­talizate pentru colectarea separată a de-­ șeurilor pe raza municipiului Giurgiu – bugetul solicitat are o valoare de 800.000 Euro (fără TVA) și presupune construirea unui număr de 80 de insule ecologice digitalizate pentru colectarea separată a deșeurilor pe raza municipiului Giurgiu; Renovare energetică a unor clădiri rezi­dențiale multifamiliale din municipiul Giurgiu – bugetul solicitat are o valoare de 26.288.291,15 lei (fără TVA) și presupune re­novarea energetică a următoarelor obi­ective: Bl. 92, str. Piața Unirii, Bl. A8, șos. Alexan­driei, Bl. G1, Aleea Alexandriei, Bl. MUV 1, str. Vlad Țepeș, Bl. MUV 2, str. Vlad Țepeș, Bl. MUV 3, str. Vlad Țepeș, Bl. T120 (Romar­ta), str. Piața Unirii; Re­no­vare energetică mo-­ derată Sală Sport și Internat – Colegiul Național Ion MAIO­RESCU din Municipiul GIURGIU – prin intermediul acestui proiect vor fi realizate lucrări de reabilitare termică a anvelopelor clădirilor, lucrări de reabilitare termică a sistemelor de încălzire/ a sistemului de furnizare a apei calde și de consum, insta­larea unor sisteme alternative de produ-­ cere a energiei electrice sau termice, lucrări de ins­talare/reabilitare/moderni- zare a sistemelor de climatizare, lucrări de reabilitare/moder­ni­zare a instalațiilor de iluminat, imple­men­tarea unor sisteme de management energetic integrat pentru clădiri și a unor sisteme in­teligente de um­brire pentru sezonul cald, pre­cum și moder-­ ni­zarea sistemelor tehnice ale clădirilor. 

Bugetul solicitat are o valoare de 1.692.495,20 Euro (fără TVA); Renovare energetică moderată Grădinița cu pro­gram prelungit PRICHINDEII din Muni-­ cipiul GIUR­GIU – în cadrul acestui proiect vor fi realizate lucrări de reabilitare ter­mică a an­velopelor clădirilor, lucrări de rea­bilitare termică a sistemelor de încăl­zire/ a sistemului de furnizare a apei calde și de consum, ins­talarea unor sisteme al­ter­native de producere a energiei elect­rice sau termice, lucrări de instalare/reabili­tare/modernizare a sistemelor de climati-­ zare, lucrări de reabilitare/moder­nizare a instalațiilor de iluminat, implemen-­ tarea unor sisteme de management energetic integrat pentru clădiri și a unor sisteme in­teligente de umbrire pentru sezonul cald, precum și modernizarea sistemelor tehnice ale clădirilor.Bugetul solicitat are o valoare de 466.840,00 Euro (fără TVA); Proiect tip creșă mică – Construirea, echi­parea și operaționa­li­zarea unei creșe mo-­ derne și eficiente ener-­ getic în Municipiul Giurgiu - Proiectul presu­pune construirea unei creșe mici, eficientă energetic, echi­pată și operaționalizată pe un teren situat pe intrarea Dâmboviței care va deservi 40 de copii, valoarea investiției ridi­cându-se la 2.005.806,54 euro (fără TVA).

Un proiect nou și care va contribui la o economie considerabilă în ceea ce privește plata utilităților din bugetul local, îl repre­zintă Centrala de Cogenerare de Înaltă Efi-­ ciență care se află în faza de încheiere a con­tractului pentru elaborarea studiului de soluție pentru racordarea la rețeaua electrică, ur­mând să fie demarată proce­dura de realizare a studiului geotehnic și a studiului de feza­bilitate. 

 

(Va urma)

 

EDITORIAL

Alegeri Giurgiu, anul de grație 2024.

Alegeri Giurgiu, anul de grație 2024.

Alegeri Giurgiu, anul de grație 2024.  Cred că demult nu am mai văzut un asemenea spectacol. Ieftin și lipsit de orice respect pentru alegători.  Un circ ieftin, dar cu locuri scumpe. În această atmosferă de târg de vechituri, nimeni nu are interes să explice cum vom trăi în următorii patru ani. Vedem cum costu ...

STIRI RECENTE

FACEBOOK

ARHIVA

NEWSLETTER

Introduceti emailul dvs. mai jos pentru a primi ultimele stiri de pe site-ul Ziarulatac.ro

A.B.A. ACCOUNTING
05:33
BREAKING NEWS:

„Atac la persoană” atacă din nou